T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Dificultats d'aprenentatge

Les dificultats en l'aprenentatge s'entenen com un terme general que es refereix a un conjunt de problemes en els aprenentatges i adaptació escolar dels alumnes de diferent gravetat, que es queden agrupats en els anomenats: problemes escolars (PE), baix rendiment escolar ( BRE), dificultats específiques d'aprenentatge (DEA) i discapacitat intel·lectual límit (DIL). El trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH) creiem que és important incloure per la seva alta afectació escolar i curricular.

Es poden diferenciar als alumnes amb dificultats en l'aprenentatge segons els criteris de gravetat, afectació i cronicitat.

Els problemes en l'aprenentatge solen presentar-se abans i durant l'adolescència en els processos educatius escolars i no escolars, així com en els formals i informals.

Les dificultats en l'aprenentatge poden ser intrínseques o extrínseques a l'alumne: seran intrínseques si hi ha retards en el desenvolupament de les funcions bàsiques per a l'aprenentatge, com l'atenció, la memòria de treball etc ... I extrínseques les relacionades amb aspectes i factors familiars, socials , educatius i instruccionals.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives