T. 938 016 009 - M. 682 920 592

Dificultats d'aprenentatge i dislèxia

Les dificultats en l'aprenentatge s'entenen com un terme general que es refereix a un conjunt de problemes en els aprenentatges i adaptació escolar dels alumnes de diferent gravetat, que es queden agrupats en els anomenats: problemes escolars (PE), baix rendiment escolar ( BRE), dificultats específiques d'aprenentatge (DEA) i discapacitat intel·lectual límit (DIL). El trastorn per dèficit d'atenció amb i sense hiperactivitat (TDAH) creiem que és important incloure per la seva alta afectació escolar i curricular.

Es poden diferenciar als alumnes amb dificultats en l'aprenentatge segons els criteris de gravetat, afectació i cronicitat.

Els problemes en l'aprenentatge solen presentar-se abans i durant l'adolescència en els processos educatius escolars i no escolars, així com en els formals i informals.

Les dificultats en l'aprenentatge poden ser intrínseques o extrínseques a l'alumne: seran intrínseques si hi ha retards en el desenvolupament de les funcions bàsiques per a l'aprenentatge, com l'atenció, la memòria de treball etc ... I extrínseques les relacionades amb aspectes i factors familiars, socials , educatius i instruccionals.

La dislèxia és un trastorn d'l'aprenentatge de la lectoescriptura. És la dificultat per identificar, comprendre i reproduir els símbols escrits. La lectura no és global i pot arribar a ser fins de so a so. Són característiques de la dislèxia les omissions, substitucions o inversions de lletres en la lectura. A l'escriure es pot donar la disgrafia com dificultat en la cal·ligrafia i en la ortografia

Al centre treballem l'entrenament en el processament fonològic (memòria fonològica, consciència lèxica, sil·làbica, fonèmica, rapidesa en l'accés a l'lèxic fonològic). L'aprenentatge i automatització del codi alfabètic (entrenament en lectura i escriptura de grafemes i síl·labes amb diferent estructura, i de paraules reals o inventades), exercicis qualitatius per a la consciència fonològica, semàntica: llegir paraules d'ús freqüent i poc freqüent, letrear directament i inversament, numerar fonemes d'una paraula, treure i posar lletres en una paraula...

El foment de l'vocabulari amb les lletres "pl", "br"... Dividir paraules dins d'una frase contínua o dividir paraules en síl·labes.

© 2020-2021 Centre de psicologia Sakuru
Carrer del Cinca, 16 · 08030 Barcelona
Sant Jordi, 2 - 08320 El Masnou
Lloc web creat per 08921 Solucions Creatives